אגרת לאזרחים עובדי צה"ל

 
                                                                                                                                12.10.06
 
אגרת לאזרחים עובדי צה"ל
 
1. רקע כללי

 • תחום הביטוח הפנסיוני עבר בשנים האחרונות מספר רב של רפורמות. המרכזית והחשובה שבהן היא סגירת קרנות הפנסיה הוותיקות ופתיחת קרנות פנסיה חדשות למי שהצטרף לביטוח פנסיוני החל מ-1.1.95. בנה זכויות הפנסיה בקרנות החדשות שונה באופן משמעותי מזה של הקרנות הוותיקות. בעוד שבאלה האחרונות פנסיית הזיקנה הושפעה במידה רבה מסכום המשכורת הקובעת בשנים שלפני הפרישה לגמלאות, הרי שבקרנות הפנסיה החדשות פנסיית הזיקנה נגזרת מסכום החיסכון שנצבר על פני כל תקופת הביטוח בקרן.
 • סכום החיסכון מושפע מסך דמי הגמולים המועברים לקרן, הרווחים/התשואות שמשיגה הקרן, עלויות הסיכון לנכות ופטירה וכמובן דמי הניהול שגובה הקרן על פני כל התקופה. 
 • מניעת זעזועים נוספים ע"י מעברים מקרן פנסיה לקרן פנסיה אחרת.

2. זכות העובד וחובת הארגון

 • נכון הוא שזכותו של כל עובד לבחור כל קרן פנסיה, קופת גמל וכו' על פי רצונו אולם נכון יותר לנצל היתרון הגלום בקבוצה גדולה של עובדים/מבוטחים. כדי להגיע להישגים כלכליים משמעותיים שעובד בודד לא יוכל להגיע בהתמודדות או במשא ומתן עם כל גוף מבטח.
 • משתנה חשוב שחייב להיבחן במסגרת התקשרות עם קרן פנסיה הוא נושא השירות שיקבל המבוטח. שירות לעניין זה הוא: הסברה, קבלת דו"חות, עדכון שוטף, בחירת תוכנית פנסיה ברמה האישית וכו'. כל אלה עמדו לנגד עינינו בבואנו להציע לכם כדאיות המשך הביטוח בקרן הפנסיה מנורה "מבטחים יותר".
 • צוות מהארגון מול  חברת מנורה שיבחן את כל ההטבות וידאג לבחון את מכלול ההשקעות בקרן הפנסיה תוך יישום ההסכם כלשונו.


3. מדוע מנורה מבטחים יותר?

 • לאחר שבחנו מספר חברות ולאחר מו"מ ארוך ומיגע הגענו להישגים מרשימים לקבוצת עובדות ועובדי צה"ל השייכים לקרן מנורה מבטחים, הסכם שמדבר בעד עצמו.
 • רצ"ב דף מידע שיש בו כדי להתרשם מגודלה ויכולתה של מבטחים החדשה להעניק התנאים הכלכליים הטובים ביותר למבוטחיה בכלל וכן הטבות לאזרחים עובדי צה"ל לרבות עמידה במפרט שירות עליה התחייבה כפי שיפורט בדף זה.
 • תוקף ההסכם שנחתם הינו מ- 1.1.06 ועד 31.12.09סה"כ ל- 4 שנים.

4. הנחה בדמי ניהול

 • קרנות הפנסיה החדשות רשאיות לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 6% מדמי הגמולים השוטפים ובנוסף עד 0.5% לשנה מהכספים הצבורים בחשבון העמיתים.
 • במסגרת ההסכם שנחתם יוחזרו לעובדים דמי ניהול בשיעור של 4.25% מדמי הניהול השוטפים מתוך 6%, וכן יוחזר 0.25% מתוך 0.5% מהצבירה השנתית שני ההחזרים ירשמו בתיקו של כל עובד ויגדילו את שיעור חסכון פנסית הזקנה ב-10% כמובן ע"פ חסכון של 30 שנה. 


5. השלמת פנסיה לעובדים 

 • לגבי כלל אזרחים עובדי צה"ל הועברו לקרנות (הותיקות והחדשות) דמי גמולים בשיעור 15.5%  במקום   17.5%עבור התקופה שעד 10/2003.
 • "מנורה מבטחים" החדשה התחייבה להשלים החוסר בדמי גמולים לכל ע"צ ובלבד שיתמיד בביטוחו בקרן עד הגיעו לגיל 55. לגבי כל עובד כאמור יתבצע חישוב של החוסר בדמי הגמולים  והוא יקבל הודעה אישית, כבר בימים הקרובים, לגבי הסכום שיצורף בפועל ליתרה הצבורה, ובתנאי שנשאר בעבודה עד גיל 55.
 • הטבה משמעותית של 2% כהשלמה ל- 15.5% החל מ- 1.1.95 ועד 1.10.03 כל אחד במועד כניסתו לעבודה.   


6. שירות והסברה

 • מבטחים תעמיד תקציב מיוחד לצורך עריכת כנסים וימי עיון בהם יינתנו לעובדי צה"ל הסברים על תכניות הפנסיה השונות. סה"כ 200,000 ₪ לכל שנה משנת ההסכם ראה מפרט.
 • בנוסף, ייפגשו נציגי השירות של "מנורה מבטחים" עם העובדים כדי להציג בפניהם מסלולי הפנסיה והביטוח השונים. התוכנית הפנסיונית תותאם לכל עובד בהתאם לנתוניו האישיים (שכרו, גילו, מצבו המשפחתי וכו').  "מנורה
 • מבטחים" תעמיד לרשות הארגון איש קשר שהוא חבר הנהלה בכיר לשם מתן מענה לכל פנייה של הארגון.
  אני בדעה כי הסיכום שהגענו עם מבטחים יעזור לנו לשמור על הנכס החשוב ביותר שאנו רוכשים במהלך שנות עבודה מרובות. 
   
   
                                                                                  ב ב ר כ ה,
   
                                                                                  יהושע מימון
                                                                            יו"ר ארגון עובדי צה"ל
עבור לתוכן העמוד