תשואות קופות הגמל של פסגות גדיש נכון ל-30.6.09

19/07/2009

שם הקופה

מס'
מס הכנסה

בנק
מתפעל

תשואה מצטברת
ינואר-דצמבר 2008

תשואה מצטברת
ינואר-יוני 2009

תשואה חודשית
יוני 2009

יתרת נכסים
נכון ל-30.6.09

פסגות גדיש כללי

106

פועלים

17.24% 17.87% 2.33% 16,691,112
פסגות גדיש אג"ח מדינה *

1431

פועלים

-

3.27% 2.85% 115,371

 

 

שם הקופה

מס'
מס הכנסה

בנק
מתפעל

תשואה מצטברת 
ספט' 2008 - 
יוני 2009

תשואה חודשית
יוני 2009

יתרת נכסים
נכון ל-30.6.09

פסגות גדיש עד 10% מניות 1331

פועלים

7.88% 2.40% 222,413
פסגות גדיש ללא מניות 1332 פועלים 7.44% 2.88% 359,235
פסגות גדיש כספית 1333 פועלים 2.81% 1.11% 725,710

  • פסגות גדיש אג"ח מדינה החל לפעול ב-24.12.08
  • יתרות הנכסים בטבלאות לעיל מוצגות באלפי ש"ח
  • התשואות המוצגות בטבלה הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
חברת פסגות גמל קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

עבור לתוכן העמוד