סיכום ישיבת בחירות מס' 1

19/5/2016

 

סיכום ישיבה מס' 1 של ועדת הבחירות המרכזית של ארגון עובדי צה"ל

בישיבה שהתקיימה ביום 19/5/2016 הוחלט כדלקמן:

1.      סדרי דיון:

        א.   מספור החלטות ועדת הבחירות:

סדרי הדיון, החלטות ועדת הבחירות ימוספרו בסדר רץ, יפורסמו וישמרו בקלסר החלטות במשרדי האיגוד לעיון החברים.

          ב.  אופן פרסום:

לארגון יש אתר אינטרנט אשר משמש את העובדים לעדכונים, לפרטים בדבר זכויותיהם, לפרסום הסכמים, מבצעים והטבות. לארגון יש אפשרות לשלוט על התכנים באתר. הוחלט כי החלטות ועדת הבחירות יתפרסמו באתר זה.

ועדת הבחירות החליטה כי החלטותיה והודעותיה יתפרסמו באתר האינטרנט של הארגון.

הודעה ראשונה בכתב על אופן פרסום ההודעות וההחלטות וכתובת האתר, תתפרסם ותשלח אל מזכירי האיגוד במרחבים ודרכם אל ועדי העובדים, לצורך תליה על לוח המודעות במקומות העבודה ופרסום על גבי מסכי המידע.

 

           ג.  ערעורים על החלטות ועדת הבחירות:

בהתאם לתקנון, ערעורים יש להגיש אל ועדת הבחירות. על החלטות ועדת הבחירות המרכזית ניתן להגיש ערעור אל רשות השיפוט של ההסתדרות.

           ד. קשר עם ועדת הבחירות:

יצירת קשר עם ועדת הבחירות תעשה באמצעות משלוח הודעות פקס אל מספר 03-6912478 תוך ציון "לידי ועדת הבחירות". ניתן לאשר קבלת פקס על ידי מור עמירה בטל' 03-6921380.

וכן ניתן ליצור קשר עם יו"ר ועדת הבחירות באמצעות נייד: 050-5353197

 

2.      קיום הועידה:

האגף לאיגוד מקצועי קבע מועד לקיום ועידה ארצית בארגון עובדי צה"ל. תאריך הועידה נקבע ליום 9/8/2016.

 

1.     מועדים כללים:

             א.  המועד הקובע לפי הוראות התקנון הוא 26/05/2016

                 ב.   המועד בו מתמנה ועדת בחירות משניות הוא עד יום 30/7/2015

                  ג. היום האחרון להגשת מועמדות ליו"ר – 9/8/2016

                 ד.  מועד הבחירות לוועידה כהגדרת התקנון – 9/8/2016

                  ה.  כאמור הוועידה הארצית של הארגון תתכנס ביום- 8/9/2016

      מועדים נוספים שייקבעו יתפרסמו כנדרש, בהודעות מראש של ועדת הבחירות

 

3.      ספר בוחרים:

לפי התקנון יש להפיק ספר בוחרים לפי ה"מועד הקובע". ניתן לעיין בספר הבוחרים במשרדי הארגון, לאחר תיאום מול יו"ר ועדת הבחירות. בשל מגבלות בטחון שדה, לא ניתן לקבל עותק מספר הבוחרים. במקום עבודה בו מתקיימות בחירות משניות לצירים נוספים, יוכן ספר בוחרים ליחידת הבחירה.

 

4.      מודד:

נקבע מודד על ידי ועדת הבחירות לפי מספר הצירים המופיעים בתקנון ביחס אל מספר העובדים ביחידה הודעה על חלוקת צירים, תצא אל כל מרחב.

 

בכבוד רב,

עו"ד אמיר ירון, יו"ר

ועדת הבחירות לוועידת עובדי צה"ל

עבור לתוכן העמוד